Lütfen bekleyiniz...

Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

700 Sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yayınlandı

Haber Tarihi: 12.07.2018

* 700 Sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. Yayınlanan KHK ile çok sayıda kanun ve KHK’de değişiklikler yapılmıştır. Kanunlardaki "Başbakan" ve "Bakanlar Kurulu" ifadeleri değiştirildi. Yine KHK ile bazı kanunlarda geçen "İcra Vekilleri Heyeti" ibaresi ile "Bakanlar Kurulu", "Hükümet" ve "Başbakanlık" ibareleri, "Cumhurbaşkanı" ve "Cumhurbaşkanlığınca" olarak değiştirildi. Cumhurbaşkanı yardımcılarının yetkili olduğu alanlarda da "Başvekil" ve "Başbakan" ibareleri yerine "Cumhurbaşkanı Yardımcıları" ibaresi getirildi. Yine bazı düzenlemelerdeki "nizamname", "tüzük" ibareleri "yönetmelik" olarak, "kararname" ibareleri ise "karar" olarak değiştirildi.

* Mezkûr Kanun Hükmünde Kararname’ye aşağıda yer verilmiştir;

ANAYASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE UYUM SAĞLANMASI AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: 700

MADDE 1- 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun;

a) 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) Ek 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 2- 27/1/1927 tarihli ve 968 sayılı Milli Matbaa Tahsisatının Mütedavil Sermaye Halinde İstimaline Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye ve Maarif Vekaletlerince müştereken tanzim ve İcra Vekilleri Heyeti tarafından tasdik” ibaresi “Cumhurbaşkanınca tanzim” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 19/3/1927 tarihli ve 992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan “nizamnamesinde” ibaresi “ilgili mevzuatta” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 28/5/1927 tarihli ve 1062 sayılı Hudutları Dahilinde Tebaamızın Emlakine Vaziyet Eden Devletlerin Türkiye’deki Tebaaları Emlakine Karşı Mukabelei Bilmisil Tedabiri İttihazı Hakkında Kanunun;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “icra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 5- 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin birinci paragrafında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca”, ikinci paragrafında yer alan “Genelkurmay Başkanının göstereceği lüzum üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve üçüncü paragrafında yer alan “Genelkurmay Başkanının teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 14 üncü maddesinin (C) fıkrasının birinci paragrafında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine Milli Savunma Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, (d) bendinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine Milli Savunma Bakanlığınca teklif edilecek ve Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum, Millî Savunma Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Erkanı Harbiyei Umumiyenin göstereceği lüzum ve Heyeti Vekilenin” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin (A) alt bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, (B) alt bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, (5) numaralı bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, (6) numaralı bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, (11) numaralı bendinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş; aynı fıkranın (6) ve (11) numaralı bentlerinde yer alan “, sıkıyönetim” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

d) 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinde yer alan “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 57 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Erkanı Harbiyei Umumiye ile kararlaştırılarak Heyeti Vekile kararına iktiran ettirildikten sonra” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararıyla” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ile sıkıyönetim” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Erkanı Harbiyei Umumiyenin de muvafakati lahik olmak şartiyle İcra Vekilleri Heyetince bir cetvel halinde tesbit, Müdafaai Milliye Vekaletiyle sair icap edenlere” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca bir cetvel halinde yayımlanır ve” şeklinde ve “Başkumandanlık ve Heyeti Vekilece” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 64 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “taallûk ettiği Vekaletin teklifi ve İcra Vekilleri Heyetinin” ibaresi “Cumhurbaşkanının” ve “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

h) 77 nci maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığının teklifi ve Bakanlığın uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) Ek 1 inci maddesinin dördüncü ve altıncı fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

i) Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Milli Savunma Bakanlığınca altı ay içinde hazırlanıp Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

b) 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamname” ibaresi “yönetmelik” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 8- 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun;

a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanun, nizam ve talimatlara” ibaresi “mevzuata” şeklinde,

b) 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanun, nizam, talimat” ibaresi “mevzuat” şeklinde,

c) 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanun ve nizamnamelerine” ibaresi “mevzuata” şeklinde,

ç) 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanunlar, nizamlar ve talimatlar” ibaresi “mevzuat” ve “,kanunlar, nizamlar ve talimatların” ibaresi “ve mevzuatın” şeklinde,

d) 50 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyetinin” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde,

e) 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanun ve nizam ve talimatnameler” ibaresi “mevzuat” şeklinde,

f) 55 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

g) 87 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamname” ibaresi “yönetmelik” şeklinde,

ğ) 88 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamnamede” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde,

h) 122 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince bir nizamname” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik” şeklinde,

ı) 128 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamname” ibaresi “yönetmelik” ve “nizamnamede” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde,

i) 131 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamnamede” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde,

j) 141 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamname” ibaresi “yönetmelik” şeklinde,

k) 211 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

l) 294 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamnamede” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 10- 26/12/1931 tarihli ve 1905 sayılı Menkul ve Gayri Menkul Emval ile Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiyelere Dair Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- 24/5/1933 tarihli ve 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanununun;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanunlarına ve nizamname ve şartnamelerine” ve “kanun ve nizamname ve talimatnamelerine” ibareleri “mevzuatına” şeklinde,

b) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamname” ibaresi “yönetmelik” şeklinde,

c) 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamname” ibaresi “yönetmelik” şeklinde,

ç) 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamname” ibaresi “yönetmelik” şeklinde,

d) 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamname” ibaresi “yönetmelik” şeklinde,

e) 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kanuna ve nizamnameye” ibaresi “mevzuata” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 12- 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- 21/6/1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Nizamname” ibaresi “yönetmelik Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun;

a) 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve nizamnamelerinin” ibaresi “, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve ilgili mevzuatın” şeklinde,

b) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan “tüzüklere” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine” ve aynı fıkrada yer alan “tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi” şeklinde,

c) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (F) bendinde yer alan “tüzükte” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte” şeklinde,

ç) 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamname yapılacaktır” ibaresi “yönetmelik Cumhurbaşkanınca çıkarılır” şeklinde,

d) Ek 7 nci maddesinin onikinci fıkrasında yer alan “Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlıklarının görüşü alınarak Başbakanlık tarafından üç ay içinde çıkarılacak” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 15- 7/6/1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun;

a) 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “nizamname” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik” şeklinde,

c) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamname” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik” şeklinde,

ç) 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendi ile (V) numaralı bendinde yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

d) 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “nizamname” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik” şeklinde,

e) 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik” şeklinde,

f) 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

g) 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Nizamname” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik” şeklinde,

ğ) 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

h) 55 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

ı) 75 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “neşri tarihinden itibaren bir sene zarfında tanzim olunacak bir Nizamname” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 16- 26/6/1939 tarihli ve 3653 sayılı Yalova Termal Kaplıcalarının İdaresi ve İşletilmesi Hakkında Kanunun;

a) 1 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

c) 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye ve Sağlık bakanlarınca tesbit ve İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 17- 30/5/1940 tarihli ve 3867 sayılı Ereğli Kömür Havzasındaki Ocakların Devletçe İşlettirilmesi Hakkında Kanunun;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 18- 30/11/1942 tarihli ve 4308 sayılı Seferberlikte veya Fevkalade Hallerde Askeri Şahıslara Ait Hukuk Davalariyle İcra Takiplerinde Yapılacak Muameleler Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19- 16/7/1943 tarihli ve 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanunun 44 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20- 7/8/1944 tarihli ve 4654 sayılı Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21- 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun;

a) 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzükle” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan ““Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü”nden” ibaresi “birinci fıkrada belirtilen yönetmelikten” şeklinde ve “tüzük” ibaresi “yönetmelik” şeklinde,

b) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğüne” ibaresi “Yönetmeliğe” şeklinde ve “tüzükten” ibaresi “yönetmelikten” şeklinde,

c) 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tüzüğüne” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmeliğe” şeklinde,

ç) 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzüğü” ibaresi “yönetmeliği” şeklinde,

d) 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde,

e) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Tüzükle” ibaresi “Yönetmelikle” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 22- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 72 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23- 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi olmayan bakanlara” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara” şeklinde değiştirilmiş, “eski başbakanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, eski cumhurbaşkanı yardımcıları” ibaresi eklenmiş, “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine,” ibaresi madde metninden çıkarılmış, “Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları” ibaresi “Bakan yardımcıları” şeklinde değiştirilmiş ve “Genel Sekreterliği üst düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenlere” ibaresi “üst düzey görevlilerine” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 14 üncü maddesinin (A) fıkrasının altıncı paragrafında yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının”, “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanının teklifi ve Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24- 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun;

a) 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kültür Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca onaylanan tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlıkça hazırlanan tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik” ve dördüncü fıkrasında yer alan “ilgili kuruluşların görüşleri alındıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanacak tüzükle” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir kararname ile” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararıyla” ve ikinci fıkrasında yer alan “Kararnamede” ibaresi “Kararda” şeklinde ve aynı fıkranın (2) numaralı bendinde yer alan “kararnamede” ibaresi “kararda” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili kuruluşların görüşü alındıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanacak tüzükle” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 47 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

f) Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzük ve yönetmelikler 6 ay içinde hazırlanır ve” ibaresi “yönetmelikler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25- 23/1/1953 tarihli ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “bunlara bağlı nizamname ve talimatname” ibaresi “ilgili diğer mevzuat” şeklinde,

b) 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “nizamnameleri” ibaresi “yönetmelikleri” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 26- 2/7/1953 tarihli ve 6095 sayılı Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı Gereğince Türkiye’de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanunun;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

b) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

c) 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

ç) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

d) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 27- 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Tarım Vekaletinin teklifi ve İcra Vekilleri Heyetinin” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 28- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamname ve talimatnameler” ibaresi “mevzuat” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 22/A maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan “, kararname” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

c) 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 48/A maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 105 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 106 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

g) Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 29- 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinde yer alan “İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 30- 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu Kararnamesi” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 31- 27/1/1954 tarihli ve 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanununun;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 32- 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun;

a) 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

b)  22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanlığın” ibaresi “Cumhurbaşkanlığının” şeklinde ve “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Vekaletinin mütalaası alınmak suretiyle İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başvekil” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcıları” şeklinde değiştirilmiştir.

d)  29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcıları” şeklinde değiştirilmiş, “Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı” şeklinde değiştirilmiş ve “Milli Güvenlik Konseyi Üyeleri,” ibaresi ile “Başbakanlık Müsteşarı,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

e) 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti karariyle” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararıyla” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili vekaletin teklifi ve Maliye Vekaletinin mütalaası üzerine İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “; 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesinin (b) bendindeki personelden sıkıyönetim süresince memuriyet mahalli dışında geçici olarak görevlendirilenler ile bunlardan sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilenler (Bu mahkemelerin görevleri sona erinceye kadar) ve sıkıyönetim mahkemelerince verilmiş bulunan kararlara ilişkin olarak kanunları uyarınca Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, Daireler ve Başsavcılığında görevlendirilecek tetkik hakimi, Cumhuriyet savcısı ve savcı yardımcılarından (Bu görevleri sona erinceye kadar)” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

h) 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarının görüşü alındıktan sonra Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamnamelerle” ibaresi “müştereken” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 33- 9/5/1955 tarihli ve 6551 sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanunun;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dahiliye, Milli Müdafaa, Maliye, Gümrük ve İnhisarlar ve İşletmeler Vekaletleri tarafından müştereken hazırlanacak bir nizamname” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 34- 25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “nizamname ve talimatname” ibaresi “mevzuat” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan “kanunlar ve yönetmelikler ile Deontoloji Tüzüğü” ibaresi “mevzuat” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “kanun ve tüzüklerin” ibaresi “kanunların” şeklinde değiştirilmiş ve (l) bendinde yer alan “tüzük ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 35- 27/6/1956 tarihli ve 6760 sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilâtı Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başvekaletin” ibaresi “Cumhurbaşkanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 36- 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun;

a) 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 39 uncu maddesinin üçüncü ve yedinci fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 37- 16/7/1956 tarihli ve 6815 sayılı Sınır, Kıyı ve Kara Sularımızın Muhafaza ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men ve Takibi İşlerinin Dahiliye Vekâletine Devri Hakkında Kanunun;

a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en geç altı ay zarfında çıkarılacak bir nizamname” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik” şeklinde,

b) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamname” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 38- 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ziraat veya Maarif Vekaletleri veya Turizm Umum Müdürlüğünün teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

b) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinde yer alan “Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının görüşü de alınarak Tarım ve Orman Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

c) 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

ç) 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

d) 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

e) 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “; İmar ve İskan Bakanlığı, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşleri de alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanır, Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

f) 68 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

g) 77 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

ğ) Ek 16 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca” ibaresi “sınırları Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 39- 1/9/1956 tarihli ve 6850 sayılı Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salâhiyet Verilmesine Dair Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 40- 15/5/1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun;

a) 2 nci maddesinin birinci ve altıncı fıkralarında yer alan “tüzükte” ibareleri “yönetmelikte” şeklinde,

b) 5 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “tüzükte” ibareleri “yönetmelikte” şeklinde,

c) 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Tüzükte” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde,

ç) 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde,

d) 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde,

e) 18 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde,

f) 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “tüzükle” ibaresi “yönetmelikle” şeklinde,

g) 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde,

ğ) 44 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde,

değiştirilmiştir.

“Yönetmelik

MADDE 44- Bu Kanunda belirtilen yönetmelikler, münhasıran Birlikçe düzenleneceği öngörülenler hariç, Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulur.”

MADDE 41- 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir nizamname” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik” şeklinde,

b) 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamnamelerle” ibaresi “diğer mevzuatta” şeklinde,

c) 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bir tüzükle” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle” şeklinde,

ç) 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir tüzük” ibaresi “ilgili bakanlıkça çıkarılan yönetmelik”, ikinci fıkrasında yer alan “Sığınak Tüzüğünde” ibaresi “birinci fıkra uyarınca çıkarılan yönetmelikte” ve üçüncü fıkrasında yer alan “Tüzük” ibaresi “yönetmelik” şeklinde,

d) 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

e) 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “bir tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik” şeklinde,

f) 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığınca bir tüzük hazırlanır” ibaresi “Cumhurbaşkanınca yönetmelik çıkarılır” şeklinde,

g) 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir nizamnamede” ibaresi “ilgili kurumca çıkarılan yönetmelikte” şeklinde,

ğ) 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir tüzükle” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle” şeklinde,

h) Ek 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca müştereken hazırlanıp Bakanlar Kurulu'nca yürürlüğe konulacak” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan” şeklinde,

ı) Ek 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığının teklifi ve Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 42- 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve (l) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 43- 6/5/1960 tarihli ve 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamname” ibaresi “yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 44- 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun;

a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde,

b) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde,

c) 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde,

değiştirilmiştir.

“Yönetmelikler

MADDE 20- Bu Kanunda belirtilen yönetmelikler, münhasıran Bakanlıkça düzenleneceği öngörülenler hariç, Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulur.”

MADDE 45-31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

a) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b)  32 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, (9) numaralı bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, aynı bendin ikinci paragrafında yer alan "‘Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (12) numaralı bendinde yer alan “Maliye Bakanlığınca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu, Zirai Kazançlar, Merkez Komisyonunun teklifi üzerine,” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin ikinci paragrafında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, (4) numaralı bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, (7) numaralı bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, (10) numaralı bendinde yer alan “Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiş, (13) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

h) 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı, (8) numaralı, (9) numaralı, (14) numaralı bentlerinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve ikinci, altıncı, yedinci fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) Mükerrer 111 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

i) Mükerrer 120 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

j) Mükerrer 121 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

k) Mükerrer 123 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

l) Geçici 67 nci maddesinin altıncı ve onyedinci fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

m) Geçici 68 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

n) Geçici 80 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

o) Geçici 82 nci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 46- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

a) 11 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunun onayı” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Mükerrer 49 uncu maddesinin (a) fıkrasında yer alan “tüzük” ibaresi “yönetmelik” şeklinde, (b) fıkrasının beşinci paragrafında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 74 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan “tüzük” ibaresi “yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 92 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 127 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 140 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde ve ikinci fıkrasında yer alan “kararname, tüzük” ibareleri “Cumhurbaşkanı kararı” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 215 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) Mükerrer 242 nci maddesinin ikinci fıkrasının beşinci paragrafında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

h) 267 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “kararnamelerde” ibaresi “kararlarda” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) Mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (1) numaralı bendinin üçüncü paragrafında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

i) Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

j) Geçici 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 47- 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanunlarla” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 48- 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun;

a)  5 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 49- 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun;

a) 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi

“Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 3 üncü maddesinin (a) fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, “kararname” ibaresi “karar” şeklinde ve (b) fıkrasında yer alan “kararname ile almaya Bakanlar Kurulu” ibaresi “karar ile almaya Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2 nci maddede yazılı bakanlık ve teşekküller tarafından bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Hükümete” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 50- 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun;

a) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) Mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca”, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

c) Ekinde yer alan (2) sayılı Tablonun “V- Kurumlarla İlgili Kağıtlar” başlıklı bölümünün (3) numaralı sırasında yer alan “Maliye, Ticaret ve Sanayi bakanlıklarının müşterek teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve (19) numaralı sırasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 51- 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun;

a) 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

b) 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

c) 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ve Hükümet üyeleri,” ibaresi “üyeleri, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar,” şeklinde,

ç) 87 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

d) Mükerrer 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

e) Ekinde yer alan (1) sayılı Tarifede yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

f) Ekinde yer alan (4) sayılı Tarifede yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

g) Ekinde yer alan (8) sayılı Tarifede yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 52- 14/7/1964 tarihli ve 500 sayılı Kıbrıs’a Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanunun;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan “Milli Savunma ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte tespit edilerek Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde,

b) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 53- 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ek 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 54- 16/7/1965 tarihli ve 697 sayılı Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğine Dair Kanunun;

a)  4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b)  6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

c) 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 55- 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununun;

a) 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” ve ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca lüzumlu görülüp, Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 56- 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun;

a) 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 115 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ve hazırlanacak adli ve mesleki kanun tasarıları” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 57- 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun;

a) 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 80 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ticaret Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzükle” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 87 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tüzükle” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 58- 29/4/1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Toplu Konut İdaresi Başkanlığının talebi, Maliye ve Bayındırlık ve İskân bakanlarının müşterek teklifi ve Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 59- 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

b) 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

e) 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

ç) 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Tarım ve Orman Bakanlıkları ile Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin mütalaası alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belli edilir ve Bakanlar Kurulu kararı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı ile belli edilir ve” şeklinde,

d) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

e) 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

1) 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “tüzük” ibaresi “yönetmelik” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

g) 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 60- 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan “kanunla” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” ibaresi ve onaltıncı fıkrasına “kanunla” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 61- 8/9/1971 tarihli ve 1481 sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanun ve tüzüklerde” ibaresi “kanunlarda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 62- 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun;

a) 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak, Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 58 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 63- 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun;

a) Mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanun ve tüzük” ibaresi “mevzuat” şeklinde,

e) Mükerrer 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

ç) 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

d) 93 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

e) 96 ncı maddesinin (A) fıkrasının birinci paragrafında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve ikinci paragrafında yer alan İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “üzerine Cumhurbaşkanınca” ve (C) fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

f) 100 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

g) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 64- 11/9/1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türk Standartları Enstitüsünce kabul edilip Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 65- 11/9/1981 tarihli ve 2522 sayılı Kamu Kuruluşlarının Yurtdışındaki İhalelere Katılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve kanunla” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 66- 25/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili bakanlıkların görüşleri alınmak suretiyle Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 67- 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığının lüzum göstermesi veya Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin veya İçişleri Bakanlığının göstereceği lüzum üzerine Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi kaydıyla Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

c)  4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

ç) 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

d) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

e) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

f) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

g) 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

ğ) 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

 h) 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

ı) 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

i) 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine askeri” ibaresi “Askeri” şeklinde ve “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

j) 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

k) 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

l) 32/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığı veya İçişleri Bakanlığının göstereceği lüzum üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

m) 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan Genelkurmay Başkanlığı ve ilgili bakanlıkların görüşleri de alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığınca müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 68- 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde yer alan “Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 8 inci maddesinin (E) ve (H) fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca, Genelkurmay Başkanlığı ve Bakanlığın uygun görüşü alınarak” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde;” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı fıkranın (A) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 69- 17/6/1982 tarihli ve 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b)  5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanlığın” ibaresi “Cumhurbaşkanlığının” şeklinde,

c) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 70- 11/8/1982 tarihli ve 2698 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca 1/1/1983 tarihinde yürürlüğe konulacak” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 71- 11/8/1982 tarihli ve 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “Tüzükte” ibaresi “Yönetmelikte” şeklinde ve beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve yedinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “tüzüğe” ibaresi “yönetmeliğe” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 15 inci maddesinin başlığında yer alan “Tüzük” ibaresi “Yönetmelik” şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan “Ticaret Bakanlığı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığının iştirakiyle müştereken hazırlanacak ve bir yıl içerisinde yürürlüğe konulacak bir tüzükle” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 72- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu kararı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu kararı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Ek 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar kurulu, Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığının önerisi ile” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Ek 158 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Mütevelli Heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) Ek 164 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Üniversite Yönetim Kurulunun teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve onuncu fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 73- 24/5/1983 tarihli ve 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının koordinatörlüğünde, Milli Savunma, Milli Eğitim ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca birlikte hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

b) 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 74- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun;

a) 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

b) 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 75- 16/6/1983 tarihli ve 2841 sayılı Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma-Yazma Bilmeyen Vatandaşların, Okur-Yazar Duruma Getirilmesi veya Bunlara İlkokul Düzeyinde Eğitim-Öğretim Yaptırılması Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş ve “bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkartılacak ve Resmi Gazetede yayımlanacak” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 76- 16/6/1983 tarihli ve 2844 sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanunun;

a) 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ticaret Bakanlığınca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” ve “Tarım ve Orman Bakanlığı ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığınca müştereken” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiş ve “Bakanlar Kurulu kararıyla” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

b) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulur.”

MADDE 77- 23/6/1983 tarihli 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 78- 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun;

a) 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kültür ve Turizm Bakanlığınca teşkil edilecek yükseköğretim kurumlarının Arkeoloji ve Sanat Tarihi bilim dallarının başkanlarından oluşan bilim kurulunun kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca tespit edilir ve Bakanlar Kurulu kararı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı ile tespit edilir ve” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 53 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 79- 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Millî Savunma Bakanlığının olumlu görüşü, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile diğer ilgili bakanlıkların görüşü de alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

b) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 80- 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Yüksek Kurum Başkanının önerisi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, (b) bendinde yer alan “Yüksek Kurum Başkanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 81- 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun;

a) 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının “Hizmet” tanımında yer alan “, tüzük ve yönetmeliklere” ibaresi “ve diğer mevzuata” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Milli Savunma ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir kararname” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanacak tüzükte” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, kararname, tüzük ve yönetmeliklere” ibaresi “ve diğer mevzuata” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulundan” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “tatbikatları ile sıkıyönetim faaliyetlerinin” ibaresi “tatbikatlarının” şeklinde ve (n) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

h) 52 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kanunlarında” ibaresi “kanunları ile Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan “Özel kanun” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleri” ibaresi eklenmiş ve (e) alt bendinde yer alan “kanunlarla” ibaresi “kanunlar veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle” şeklinde değiştirilmiştir.

i) 81 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Milli Savunma, Maliye, Bayındırlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Köy İşleri ve Kooperatifler bakanlıklarınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

j) 89 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

k) 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Milli Savunma, Maliye ve Bayındırlık bakanlıklarınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 82- 22/9/1983 tarihli ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanununun;

a) 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde,

b) 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde,

c) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde,

ç) 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “tüzükte” ibareleri “yönetmelikte” şeklinde,

d) 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “yönetmelikte” ve dördüncü fıkrasında yer alan “tüzüğe” ibaresi “yönetmeliğe” şeklinde,

e) 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzüğe” ibaresi “yönetmeliğe” şeklinde,

f) 9 uncu maddesinin başlığı “Yönetmelik” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde ve “bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak tüzükte” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 83- 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcıları” şeklinde değiştirilmiş ve “ve Hükümet” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 84- 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı”, ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının”, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” ve dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu,” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca kanun hükmünde kararname” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi”, ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu, kanun hükmünde kararnamelerle” ibaresi “Cumhurbaşkanı,”, beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlıkça veya Başbakanın görevlendireceği” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca veya Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde, ilgili bakanlıkların iştiraki ile hazırlanarak Kanunun yayımını izleyen üç ay içinde Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 85- 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 5 inci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibareleri “Cumhurbaşkanının” şeklinde, birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan “tüzükte” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde, (5) numaralı bendinde yer alan “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde ve (6) numaralı bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “diğer kanunlarda ve tüzükte” ibaresi “diğer kanunlarda, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde ve yönetmelikte” şeklinde ve “tüzükte” ibaresi “yönetmelikte ” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 11 inci maddesinin başlığında yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (3) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

f) 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sıkıyönetim henüz ilan edilmemiş ise,” ibaresi madde metninden çıkarılmış, “Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararname ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve “1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununda bulunan tedbirleri almaya ve uygulamaya yetkilidir” ibaresi “Cumhurbaşkanınca belirlenen yetkileri kullanır” şeklinde değiştirilmiştir.

g)  15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, aynı fıkranın (1) numaralı bendinde yer alan “ve sıkıyönetim hallerinde” ibaresi “halinde” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 19 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetmelik

MADDE 19- Bu Kanunun ilgili maddelerinde yönetmelikle düzenleneceği belirtilen hususlar ile seferberlik ve savaş hallerinin ilan ve kaldırılmasına ilişkin duyuru işlemleri ve kanunun uygulanma esasları, Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte gösterilir.

MADDE 86- 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanunlarla” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (10) ve (11) numaralı alt bentlerinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlıklar veya Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı veya bakanlıklar” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 12 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “İçişleri, Maliye, Çevre ve Şehircilik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarının görüşü alınmak suretiyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlıkça hazırlanarak Bakanlar Kurulunca bir yıl içinde” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 87- 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “ve Başbakan” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

c) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde, Maliye Bakanlığının koordinatörlüğünde, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Bayındırlık, Sanayi ve Teknoloji ve İmar ve İskan bakanlıklarıyla müştereken hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 88- 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” değiştirilmiştir.

c) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 89- 29/2/1984 tarihli ve 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 90- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

a) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı”, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanunla” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” ibaresi eklenmiş ve “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

d)  28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı”, “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

f)  36 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 38 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı”, birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) Geçici 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

h) Geçici 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) Geçici 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 91- 30/10/1984 tarihli ve 3067 sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğünün Korunması Hakkında Kanunun;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca kabul edilip, Bakanlar Kurulu üyelerince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “Hükümet” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, (d) bendinin birinci paragrafında yer alan “Hükümetçe” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, ikinci paragrafında yer alan “Hükümet” ibaresi “Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan” şeklinde, üçüncü paragrafında yer alan “Hükümete” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde, dördüncü paragrafında yer alan “Hükümet” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, (e) bendinin birinci paragrafında yer alan “Hükümete” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde, “Hükümetçe” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, ikinci paragrafında yer alan “Hükümet” ibaresi “Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan” şeklinde, dördüncü paragrafında yer alan “Hükümet” ibaresi “Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan” şeklinde, beşinci paragrafında yer alan “Hükümete” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde ve altıncı paragrafında yer alan “Hükümet” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 3 üncü maddesinin başlığında yer alan “tasarısı ve” ibaresi başlık metninden çıkarılmış, birinci fıkrasında yer alan “tasarısı ve” ile “tasarı ve” ibareleri, ikinci fıkrasında yer alan “tasarı ve” ile “Hükümetin veya” ibareleri, üçüncü fıkrasında yer alan “tasarı ve” ile “tasarı veya” ibareleri, dördüncü fıkrasında yer alan “tasarı ve” ibaresi madde metninden çıkarılmış, aynı fıkrada yer alan “Hükümetçe” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 92- 4/12/1984 tarihli ve 3092 sayılı Çay Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 93- 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 4 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 94- 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 95- 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Devlet Planlama Teşkilatının görüşünü havi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b)  5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

c)  9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

ç) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 96- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 97- 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

12 nci maddesinde yer alan “Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı,” ibaresi madde metninden çıkartılmıştır.

MADDE 98- 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanı ve Başbakanın yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Milli Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 99- 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun;

a) 7 nci maddesinin onyedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 9 uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 14 üncü maddesinin onbeşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 24 üncü maddesinin üçüncü ve onikinci fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 47 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 50 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

g) Ek 1 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

h) Ek 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) Geçici 29 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 100- 7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “, tüzük ve yönetmeliklere” ibaresi “ve diğer mevzuata” şeklinde, (f) bendinde yer alan “Tıbbi Deontoloji Tüzüğüne” ibaresi “ilgili mevzuata” şeklinde değiştirilmiş ve (h) bendinde yer alan “tüzük ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 101- 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Gümrük Muafiyetlerinin Kaldırılması Hakkında Kanunun;

a) 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde,

b) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 102- 28/5/1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine, Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 103- 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye ve Gümrük Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 104- 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun;

a) 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasına “Ayrıca, kanunla” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” ibaresi eklenmiştir.

b) 3 üncü maddesinde yer alan “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanınca görevlendirilen Cumhurbaşkanı yardımcısına veya bakana” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 105- 3/6/1986 tarihli ve 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanunun;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve “kararname” ibaresi “karar” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 106- 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun;

a) Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) Ek 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 107- 12/6/1987 tarihli ve 3380 sayılı Tarımın Teşviki ve Çiftçinin Desteklenmesi, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 108- 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan “özel kanunlarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 109- 28/9/1988 tarihli ve 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 110- 18/5/1989 tarihli ve 3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanunun 2 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 111- 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 112- 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunun;

a) 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 113- 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendinde yer alan “Sağlık Bakanlığının önerisi ve Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 114- 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve dışardan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri,” ibaresi “ile Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar” şeklinde ve (d) bendinde yer alan “özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu üyeliğine” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve Bakanlar Kurulu” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı bende “Başkanlığı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar için Cumhurbaşkanlığı,” ibaresi eklenmiştir.

ç) 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

d) 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kanunun yayımını izleyen altı ay içinde Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 115-12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun;

a) 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” ve beşinci fıkrasında yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Ek 1 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının görüşleri alınmak suretiyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde Devlet Personel Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca müştereken hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 116- 2/7/1992 tarihli ve 3833 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 117- 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunun;

a) 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yükseköğretim Kurulunun görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yükseköğretim Kurulunun görüşü, Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yükseköğretim Kurulunun görüşü, Millî Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Ekinde yer alan (V) sayılı Cetvelde yer alan “Yükseköğretim Kurulunun teklifi ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 118- 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet- Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları, Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlığı, Hazine müsteşarlığı ve Dış Ticaret müsteşarlığınca müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığının görüşü ve bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 11/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 119- 26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu Kararı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 120- 28/2/1995 tarihli ve 4083 sayılı Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin Harp Sanayii Faaliyetinin Yürütülmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 121- 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanunun;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” ve “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde,

c) 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” ve “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde,

ç) 6 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” ve dördüncü fıkrasında yer alan “, Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşü ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

d) 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanı tarafından” şeklinde,

e) 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

f) Ek 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 122- 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Bakanlıkça hazırlanarak Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 123- 21/1/1998 tarihli ve 4325 sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 124- 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun;

a) 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 125- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun;

a) 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Ek 2 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) Ek 6 ncı maddesinin onaltıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

e) Geçici 10 uncu maddesinin onikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

f) Geçici 15 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

g) Geçici 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) Geçici 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 126- 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu Kanuna” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile bunlara” şeklinde, “tüzük, kararname ve yönetmelik” ibaresi “mevzuat” şeklinde, “kanun, tüzük ve kararnamelerde yazılı hükümlere” ibaresi “mevzuat hükümlerine” şeklinde ve “kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik” ibaresi “mevzuat” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, beşinci fıkrasının (b) bendinde ve altıncı fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 34 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 55 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 60 ıncı maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden” ibaresi “Cumhurbaşkanlığından” şeklinde değiştirilmiştir.

h) 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) 80 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

i) 110 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

j) 111 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

k) 115 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

l) 121 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

m) 131 inci maddesinin birinci fıkrasında “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

n) 132 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

o) 138 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ö) 139 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

p) 141 inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

r) 161 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

s) 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ş) 168 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

t) 169 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

u) 172 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ü) 194 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

v)  195 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

y) 202 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

z) 214 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

aa) 215 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

bb) 221 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

cc) 225 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

çç) 237 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

dd) 244 üncü maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 127- 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun;

a) 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yüksek Planlama Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

b) 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

c) Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

ç) Ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

d) Geçici 9 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu kararı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

e) Geçici 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 128- 11/5/2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanununun;

a) 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “sıkıyönetim,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

b) 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 129- 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun;

a) Geçici 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

b) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın talebi ve Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve sekizinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın görüşü üzerine Bakanlık tarafından sevk edilecek Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 130- 23/6/2000 tarihli ve 4586 sayılı Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 131- 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Ek 2 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 132- 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununun;

a) 2/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “teklifi Bakanlar Kuruluna sunar ve bu konuda alınacak Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu bu oranı, Bakanlığın görüşünü alarak” ibaresi “Cumhurbaşkanı bu oranı,” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

c) 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

ç) Geçici 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 133- 16/5/2001 tarihli ve 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanununun;

a) 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan “, tüzük veya yönetmelik hükümleri ile genelgelere” ibaresi “veya diğer mevzuat hükümlerine” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile genelgelere” ibaresi “veya diğer mevzuat hükümlerine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 134- 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunun;

a) 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sıkıyönetim,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

b) 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sıkıyönetim,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 135- 14/6/2001 tarihli ve 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununun;

a) 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 136- 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hâzineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun;

a) 2 nci maddesinin başlığında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasına “özel kanunla” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” ibaresi eklenmiştir.

b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “kanunla” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “özel kanunla” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” ibaresi eklenmiş ve altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Ek 3 üncü maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

d) Ek 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

e) Geçici 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “bu Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın talebi, Maliye Bakanının teklifi ve Başbakanın” ibareleri “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

f) Geçici 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 137- 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 138- 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özel kanunlarla” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle” ibaresi eklenmiş, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 14/B maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Özel kanunlarla” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle” ibaresi ve “kanunlarında” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kararnamelerinde” ibaresi eklenmiştir.

c) 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 139- 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun;

a) 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Dışişleri Bakanlığının önerisi, İçişleri Bakanlığının katılması ve Başbakanlığın” ibaresi “Cumhurbaşkanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 104 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 320 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” ve ikinci fıkrasında yer alan “tüzükle” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 417 nci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yer alan “ve Bakanlar Kurulu üyeleri,” ibaresi “üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar,” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 593 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan “tüzükte” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 609 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “tüzükle” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 620 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “tüzükle” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 851 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 913 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzükle” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.

h) 940 ıncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “tüzükle” ibareleri “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) 997 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “tüzükle” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.

i) 998 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “tüzükle” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.

j) 1000 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tüzükle” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.

k) 1003 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tüzükle” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.

l) 1012 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tüzükle” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.

m) 1017 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “tüzükle” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.

n) 1027 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “tüzük kuralları” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 140- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun;

a)  8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b)  24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

c) 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

ç) Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 141- 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun;

a) 3 üncü maddesindeki “Sivil toplum örgütü” tanımında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın görüşü ve Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın görüşü ve Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 7 nci maddesinin ikinci ve beşinci fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 8/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için Bakanın teklifi, özel bütçeli kamu idareleri için ilgili Bakanın talebi ve Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve “Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Dışişleri Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, “ilgili Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “ve Başbakanın yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Bakanlar Kurulu” ibaresi “veya Cumhurbaşkanı” şeklinde, “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın görüşü ve Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın uygun görüşü ve Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasına “sosyal güvenlik kurumları, özel kanunla” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “Maliye Bakanı ile Bakanın müşterek teklifi ve Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde, “Maliye Bakanı ve Bakanın müşterek teklifi ile Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve “Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 14 üncü maddesinin onyedinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

h) Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) Ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

i) Geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

j) Geçici 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

k) Geçici 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

l) Geçici 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 142- 11/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununun;

a) 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “sıkıyönetim,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

b) 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 143- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun;

a) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b)  7/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 8 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 11 inci maddesinin beşinci fıkrasının ikinci paragrafında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca”, “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

g) Geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 144- 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yer alan “, tüzük ve yönetmeliklerle” ibaresi “ve mevzuatla” şeklinde,

b) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “, tüzük ve yönetmeliklerle” ibaresi “ve mevzuatla” şeklinde,

c) 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “, tüzük ve yönetmeliklerce” ibaresi “ve mevzuatla” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 145- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun;

a) 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “kanunun verdiği yetkiye” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesine” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özel kanunla verilmiş yetkiye” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesine” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 54 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “özel kanunla verilmiş yetkiye” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesine” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “tüzüğe” ibaresi “yönetmeliğe” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 92 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak İş Teftişi Tüzüğünde” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte” şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 146- 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun;

a) 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan Başbakanlık Doğu ve Güneydoğu Eylem Planı, Devlet Planlama Teşkilâtı tarafından yayınlanmış en son ilçe bazındaki sosyo ekonomik gelişmişlik kriterleri, ilçelerin sağlık göstergeleri ile coğrafi konumları dikkate alınarak, Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine yılda bir kez Bakanlar Kurulu” ibaresi “yılda bir kez Cumhurbaşkanı” şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b)  3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının görüşü ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “sıkıyönetim,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

c) 4 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 147- 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun;

a) 10 uncu maddesinin onbeşinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 16 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş ve yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık Müsteşarının” ibaresi “en yüksek Devlet memurunun” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 148- 8/1/2004 tarihli ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Zorunlu lisansa Cumhurbaşkanı karar verir.”

MADDE 149- 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde; üçüncü ve altıncı fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 150- 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kanunların verdiği yetkiye dayanılarak” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 151- 22/4/2004 tarihli ve 5147 sayılı Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanunun;

a) 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Kurumun görüşü ve Kurumun bağlı olduğu bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurumun uygun görüşü ve Kurumun bağlı olduğu bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 152- 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun;

a) 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “özel kanun” ibaresi “özel kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi” şeklinde değiştirilmiştir.

b)  53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 81 inci maddesinin ondördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 94 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 153- 29/6/2004 tarihli ve 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanunun;

a) 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 154- 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “, tüzük ve yönetmeliklere” ibaresi “ve diğer mevzuata” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 155- 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun;

a) 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde Bakanlıkça hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 156- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun;

a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “ve adlî, idarî ve askerî” ibaresi “, adlî ve idarî” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 47 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 287 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tüzüklerde” ibaresi “yönetmeliklerde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 157- 4/11/2004 tarihli ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzüklerde” ibaresi “yönetmeliklerde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 158- 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “Sağlık Bakanlığının talebi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak, Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 159- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 160- 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun;

a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c), (e) ve (g) bentlerinde yer alan “, tüzük” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

b) 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

c) 30 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzük,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

d) 62 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 66 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 69 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 91 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 93 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte” şeklinde değiştirilmiştir.

h) 102 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) 109 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzükte” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte” şeklinde değiştirilmiştir.

i) 121 inci maddesinin başlığı “Yönetmelikler” şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan “tüzük ve yönetmelikler, Kanunun yürürlüğünden itibaren altı ay içinde” ibaresi “yönetmelikler, Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanlıklar tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 161- 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 24 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlığa başvurabilir. Bakanlık, bu başvuruyu uygun görürse Bakanlar Kuruluna oranların değiştirilmesi teklifinde bulunur. Bakanlar Kurulu” ibaresi “yapılan başvurulara göre Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 162- 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun;

a) 27 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “, tüzük, yönetmelik ve” ibaresi “ve diğer mevzuat hükümleri ile” şeklinde,

b) 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 163- 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun;

a) 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 164- 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun;

a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 6/B maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

c) 6/C maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

ç) 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 165- 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kuruluna” ibareleri “Cumhurbaşkanına”, “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” ve ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

b) 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

c) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 166- 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibareleri “Cumhurbaşkanının” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

c) 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 167- 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 49 uncu maddesinin on altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 168- 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun;

a) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde,

b) 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurulun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

c) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

ç) 16 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 169- 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanununun;

a) 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kurumun ve işletmecilerin de görüşlerini alarak Bakanlıkça yapılacak teklif üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 170- 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun;

a) 8/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 8/D maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın ve Bakanlığın müşterek teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kurulların görüşü alınarak, Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) Altıncı bölüm başlığında yer alan “Tüzük ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

e) 24 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetmelikler

MADDE 24- Bu Kanunun uygulanmasına dair yönetmelikler ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Bakanlık tarafından yürürlüğe konulur.

 MADDE 171- 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun;

a) 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Başbakanlık ve bakanlıklarda” ibaresi “Bakanlıklarda” şeklinde ve ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “hükümet programı” ibaresi “Cumhurbaşkanınca belirlenen program ve politikalar” şeklinde,

b) 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan “İç Denetim Koordinasyon Kurulunun kararı ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve sekizinci fıkrasında yer alan “İç Denetim Koordinasyon Kurulunun kararı ve İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 172- 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yüzseksen gün içerisinde Bakanlıkça hazırlanarak Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 173- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “kanunlarında,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde,” ibaresi eklenmiştir.

b) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 5/A maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi

“Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 5/B maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi

“Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, (d) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca”, “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, (e) bendinde yer alan “Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, (ğ) bendinin üçüncü paragrafında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, (h) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, (ı) bendinin dördüncü paragrafında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “kanunlarına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine,” ibaresi eklenmiş; (ı) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, (i) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, dokuzuncu fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 30 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, aynı fıkranın (a) bendinde ve sekizinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

h) 32 nci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

 ı) 32/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

i) Geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 174- 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskan Kanununun;

a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dışişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

b) 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Dışişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi“ Cumhurbaşkanı” şeklinde,

c) 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

ç) Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

d) Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

e) Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

f) Geçici 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

g) Geçici 8 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

ğ) Geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 175- 14/12/2006 tarihli ve 5564 sayılı Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 176- 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi ve Kâr Payı Destekli Fon Kullandırılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” ve ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 177- 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun;

a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde, (b) bendinin (1) ve (5) numaralı alt bentlerinde yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibareleri “Cumhurbaşkanının” şeklinde,

b) 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 178- 8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

 MADDE 179- 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun;

a)  3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “tüzük ve yönetmelikleri” ibaresi “diğer mevzuatı” şeklinde,

b) 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu; ilgili bakanlığın talebi veya Bakanlığın teklifi üzerine” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

c)  6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

ç) Geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 180- 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 181- 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun;

a) 8/A maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Başbakanlık” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlıklarının görüşleri alınarak Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 182- 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 23 üncü maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 33/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Başbakanlığın” ibaresi “Cumhurbaşkanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının j bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

 MADDE 183 - 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 184- 9/11/2007 tarihli ve 5710 sayılı Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra iki ay içerisinde Bakanlık tarafından hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde ve “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

b)  6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

e) 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

ç) Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 185- 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanununun;

a) 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “idari görevde çalışan birinci sınıfa geçirilmiş askeri hâkimler arasından” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

b) 23 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 186- 24/6/2008 tarihli ve 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığına” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 187- 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun;

a) 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 188- 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun;

a) 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b)  14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

c) 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

ç) 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı”, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” ve ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

d)  30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

 e) 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 189- 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun;

a) 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” ve “Bakanlar Kurulu, Bakanlığın teklifi üzerine” ibaresi “Cumhurbaşkanı,” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 190- 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun;

a) 256 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” İbaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 407 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı müştereken” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 191- 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 242 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, Bakanlar Kurulu üyeleri” ibaresi “üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 192- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun;

a) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca çıkarılacak kararnamede gösterilir” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 332 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 397 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” ve beşinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 476 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 580 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 953 üncü maddesinin başlığı “E) Yönetmelik” ve birinci fıkrasında yer alan “bir tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 994 üncü maddesinin başlığı “K) Yönetmelik” ve birinci fıkrasında yer alan “tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 193- 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun;

a) 168 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) Geçici 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde,

 değiştirilmiştir.

MADDE 194- 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Sıkıyönetim, seferberlik” ibaresi “Seferberlik” şeklinde,

b) Ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Sıkıyönetim, seferberlik” ibaresi “Seferberlik” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 195- 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hâzineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca”, ikinci fıkrasında yer alan “Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca” ibaresi “sınırları Cumhurbaşkanınca” ve aynı fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

b) 6 ncı maddesinin onaltıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

c) 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

ç) Geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

d) Geçici 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 196- 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

b) 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “, ilgili kamu idaresinin görüşü alınarak, 189 ve 2565 sayılı kanunlar kapsamında bulunan yerler için Millî Savunma Bakanlığının uygun görüşü alınarak, Maliye Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

c) 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

ç) 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” ve sekizinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

d) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

e) 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

f) Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 197- 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun;

a) 40 ıncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

c) 55 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde,

ç) 62 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi“ Cumhurbaşkanı” şeklinde,

d) 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 198- 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun;

a) 42 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 51 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 199- 9/1/2013 tarihli ve 6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanunun;

a) 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Adalet Bakanlığınca teklif edilecek” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 200- 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun;

a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 6 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” ve ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 201- 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

c)  13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

ç) 22 nci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

d) 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 202- 10/7/2014 tarihli ve 6551 sayılı Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 203- 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş, (a) bendinde yer alan “Bakanlığın üst meslek kuruluşlarının görüşlerini de alarak oluşturacağı teklifi üzerine,” ibaresi ile (b) bendinde yer alan “İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlığın uygun görüşü üzerine,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 204- 3/5/2016 tarihli ve 6713 sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “arasından Bakanın teklif edeceği üç aday” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve “Adalet Bakanının teklif edeceği üç aday arasından Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlık tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararıyla” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlık tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararıyla” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlık tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararıyla” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 205- 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve onyedinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 206- 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 207- 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alman Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

 MADDE 208- 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun;

a) 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “adli, idari ve askerî” ibaresi “adli ve idari” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Adli, idari ve askerî” ibaresi “Adli ve idari” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 209- 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun;

a) 96 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde,

b) 132 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 210- 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 211- 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve yirminci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 212- 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 213- 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili yükseköğretim kurumunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulu'nun uygun görüşü üzerine Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 214- 7/10/1983 tarihli ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (k) bendinde yer alan “kanun ve tüzük taslaklarıyla, yönetmeliklerini” ibaresi “mevzuat taslaklarını” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili yükseköğretim kurumunun talebi Yükseköğretim Kurulu'nun teklifi ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin uygun görüşleri üzerine Bakanlar Kurulu’nca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 215- 14/4/1989 tarihli ve 367 sayılı Bakanlıklarda ve Bağlı Kuruluşlarda Avrupa Birliğiyle İlgili Birimler Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde,

b) 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 216- 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” ve “kanunlarındaki” ibaresi “kararnamelerindeki” şeklinde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasında yer alan “kanunlarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine” ibaresi eklenmiştir.

b) 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlıklar” ibaresinden önce gelmek üzere “Cumhurbaşkanlığı,” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “özel uzmanlık gerektirdiği” ibaresinden sonra gelmek üzere “Cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanının, bakanlıklarda” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “; askeri savcılıklara ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

ç) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, “Başbakanlığın” ibareleri “Cumhurbaşkanlığının” şeklinde ve “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde ve “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “, ilgili bakanlık hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

Tüzükler, Bakanlar Kurulu kararları ve yönetmelikleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Kanun Hükmünde Kararname ile değişiklik yapılan kanunların ve kanun hükmünde kararnamelerin ilgili maddeleri gereğince yürürlüğe konulmuş olan tüzükler, nizamnameler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürür.

MADDE 217- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri, 24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 218- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.